Close meni icon

Prvi saznajte novosti o natječajima

Inovacije u S3 područjima

Prijava na natječaj
Poduzetništvo

Svrha (cilj) Poziva

Podržati inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih  proizvoda/usluga na tržište.

Prijavitelji

Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik

Ostali bitni uvjeti za Prijavitelje

 • Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi
 • Ukoliko nema, Prijavitelj poslovni nastan u RH mora registrirati do trenutka dodjele potpore
 • Jednom prijavitelju može biti dodijeljena samo jedna potpora
 • Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije predaje projektnog prijedloga te mora biti registriran za prihvatljive djelatnosti u kojima se provode projektne aktivnosti
 • Prijavitelju mora imati jednog zaposlenog na temelju sati rada u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga
 • Prijavitelj mora imati iskazan pozitivan kumulativ EBITDA 3 godine prije predaje projektnog prijedloga
 • Prijavitelj mora potvrditi da u 2 godine prije predaje projekta nije proveo premještaj u objekt u kojem će se odvijati početno ulaganje za koje se traži potpora te se mora obvezati da to neće učiniti u razdoblju od najviše 2 godine nakon dovršetka početnog ulaganja za koje se traži potpora
 • Trajanje projekta ne može biti duže od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora
 • Prijavitelj ne smije započeti s provedbom aktivnosti prije podnošenja projektnog prijedloga.

Neprihvatljivi sektori

 • Primarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • Zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena
 • Aktivnosti ili troškovi povezani uz sektor ribarstva i akvakulture
 • Ulaganje u sektorima: poslovanja nekretninama (NKD 68), djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 92), financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD: 64, 65, 66), povezanim s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda, socijalne skrbi sa smještajem (NKD 87), pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD 69)

S3 tematska područja

Projektni prijedlog u okviru ovog poziva mora biti u okviru jednog ili više prioritetnih područja:

Prihvatljive aktivnosti

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:

 • Inovacija organizacije i/ili procesa MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz prethodne točke
 • Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Program de minimis)

Prihvatljivi troškovi i kategorije troškova

Regionalne potpore za ulaganje

 1. Ulaganje u materijalnu imovinu:
 • trošak preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
 • komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole
 • nabava novih strojeva, opreme, alata,  strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
 • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu  s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.
 1. Ulaganje u nematerijalnu imovinu:
 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

 • troškovi plaća osoblja zaposlenog kod prijavitelja do 80% ukupne vrijednosti projekta
 • neizravni troškovi (dodatni režijski poslovi i ostali troškovi poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda) nastali izravno kao posljedica provedbe projekta kod prijavitelja)
 • troškovi amortizacije instrumenata i opreme , u opsegu i u razdoblju u kojem se koriste za projekt
 • troškovi istraživanja temeljem ugovora s drugim stranama
 • troškovi znanja i patenata
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat i koji plaća korisnik koji nije neoporeziva osoba

Potpore male vrijednosti

 • informiranje i vidljivost do 15.000 HRK
 • priprema dokumentacije za prijavu do 40.000 HRK
 • upravljanje projektom
 • revizija projekta
 • troškovi vezani za stavljanje u funkciju materijalne imovine, te s njima povezanih troškova aktiviranja, transporta i stavljanja u pogon
 • troškovi pomoćnih usluga za inovacije (osiguravanje uredskog prostora, banka podataka, knjižnica, istraživanja tržišta, laboratorija, označavanje kvalitete, ispitivanje i certificiranje za potrebe razvoja učinkovitijih proizvoda, procesa ili usluga).

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

750.000 - 20.000.000 kn

Inteziteti potpore

Regionalne potpore za ulaganje:

 • 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća
 • 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;

Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja

 • do 50% prihvatljivih troškova

Potpore male vrijednosti

 • do 75% prihvatljivih troškova
 • Potpore male vrijednosti  ne može prelaziti 10% vrijednosti projekta, a maksimalno može iznositi 750.000 HRK

Rok i način prijave

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 15. srpnja 2019. godine u 11:00:00 sati.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 15. studenog 2019. godine u 11:00:00 sati.

Projektni upitnik
Close meni icon
 • Drop files here or
  Accepted file types: xlsx, xls, doc, docx, pdf.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram