Close meni icon

Prvi saznajte novosti o natječajima

Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Prijava na natječaj

Warning: Illegal string offset 'label' in /home/infini/public_html/aps/plg/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(115) : eval()'d code on line 3

Svrha (cilj) Poziva

Doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

 

 

 

Prijavitelji

 1. Pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj: dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja (http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=Vrtici) ili jedinica lokalne samouprave koja:
 2. raspolaže dostatnim ljudskim, financijskim, pravnim i operativnim kapacitetima za provedbu projekta;
 3. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije, odnosno u postupku pokrenutom s ciljem prestanka djelovanja;
 4. nije prekršila odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
 5. nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

 

 

 

Prihvatljive aktivnosti

Upravljanje projektom i administracija
 • angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom;
 • ostale aktivnosti povezane s provođenjem i upravljanjem projektnim aktivnostima
Osiguravanje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića
  Produljeno radno vrijeme vrtića podrazumijeva nastavak odgojno-obrazovnog rada nakon završetka redovnog radnog vremena vrtića u minimalnom trajanju od 2 sata.
 • razvoj posebnih programa
  Prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (članak 3. stavak 2. alineja 2.2.) posebni programi su: a) programi ranog učenja stranog jezika, b) glazbeni programi, c) likovni programi, d) dramsko-scenski programi, e) informatički programi, f) športski programi te programi ritmike i plesa, g) ekološki programi i programi odgoja za održivi razvoj, h) vjerski programi, i) programi zdravstvenog odgoja, j) programi za djecu s posebnim zdravstvenim potrebama (djeca s akutnim bolestima i potrebama, djeca s kroničnim bolestima, djeca s poremećajem tjelesne težine, endokrinološkim i drugim poremećajima), k) programi rada s roditeljima, l) preventivni programi, programi sigurnosti te interventni, kompenzacijski i rehabilitacijski programi.
 • jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) i stručnih radnika (logopeda) u predškolskim ustanovama s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija odgojitelja/ica, poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, kreativnost kao razvojnu kategoriju, zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja, stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja za djecu, podršku roditeljstvu, inkluzivan odgoj djeteta (rana intervencija i razvoj inkluzije), rad s darovitom djecom i dr., zatim specijalizirane edukacije (disleksija, disgrafija, dislalija, primjena terapeutske igre, NTC učenje, CAP program), te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani.
Promidžba i vidljivost
 • organizacija promotivnih aktivnosti u cilju promocije projekta;
 • organizacija informativnih događanja u cilju promocije projekta;
 • priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala u cilju promocije projekta;
 • diseminacija informacija o projektu putem medija (tisak, radio, televizija, internet);
 • uspostava i održavanje internetskih stranica i dr

 

 

Prihvatljivi troškovi i kategorije troškova

Izravni troškovi osoblja
 • izravni troškovi rada koji imaju obilježja radnog odnosa (temelje se na npr. Ugovoru o radu, rješenju o rasporedu na radno mjesto ili sl. dokumentu, a nastanak troška se dokazuje platnom listom)
 • uključuju ukupne naknade za obavljeni rad osoblja koje je izravno uključeno provedbu projekta i pojedinih aktivnosti (npr. voditelj projekta, odgojitelj/ica kao i dodatni odgojitelj/ica za rad s djecom s teškoćama u razvoju, edukacijski rehabilitator/ica, pedagog/inja,
  psiholog/inja)
 • izravno doprinose ostvarenju jednog ili više ciljeva projekta i to prema udjelu radnog vremena koje osoba provodi na provedbi projektnih aktivnosti
 • troškovi osoblja za osobe koje rade na aktivnostima elementa pružanja usluge produljenog radnog vremena vrtića prihvatljivi su samo ukoliko je moguće dokazati da su se aktivnosti za koje se potražuje trošak odvijale u produljenom radnom vremenu vrtića.
 • minimalno produljeno radno vrijeme vrtića iznosi 2h
Ostali prihvatljivi troškovi projekta
 • financiraju se u iznosu od 40% od izravnih troškova osoblja (npr. ako ukupni troškovi osoblja iznose 1.000.000,00 kn, najviši iznos ostalih prihvatljivih troškova je 400.000,00 kn)
 • podrazumijevaju nabavu opreme koja je potrebna za provođenje projekta (didaktička, informatička i drugo) , vanjske usluge provođenja edukacije za osoblje vrtića, usluge upravljanja projektom te usluge promidžbe i vidljivosti.

 

 

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

500.000,00 KN - 6.000.000,00 KN kn

Inteziteti potpore

Intenzitet potpore iznosi 100%.

 

 

Indikativni datum objave Poziva

02.02.2021.

 

Rok i način prijave

Krajnji rok prijave je 31.03.2021.

 

 

Projektni upitnik
Close meni icon
 • Drop files here or
  Accepted file types: xlsx, xls, doc, docx, pdf.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram