Pošaljite upit
Poduzetništvo

ESIF Krediti za rast i razvoj

Svrha (cilj) Poziva

„ESIF Krediti za rast i razvoj“ je financijski instrument između HBOR-a i financijskih posrednika tj. komercijalnih banaka čime se malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganje stavlja oko 200 milijuna eura po kamatnoj stopi između jedan i dva posto.

100 milijuna eura ovog financijskog instrumenta dolazi iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0 posto, drugu polovicu sredstava osiguravaju banke potpisnice po kamatnoj stopi za krajnjeg korisnika između jedan i dva posto.

Prijavitelji

– mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit poslovnoj banci.

Poduzetnici će biti oslobođeni plaćanja naknada za obradu zahtjeva i odobravanje kredita. Ovim povoljnijim uvjetima osigurana je upola niža kamatna stopa za poduzetnike od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava iz EU fondova.

Investicijski krediti s niskim kamatnim stopama i bez naknada odobravaju se putem Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d. i Zagrebačke banke d.d.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljiva za financiranje su ulaganja (investicije) u:

1.dugotrajnu materijalnu imovinu te prijenos poslovanja između osoba koje nisu obiteljski povezane te kada je isti popraćen i investicijskim ulaganjem i to:

osnivačka
zemljište (do 10% iznosa)
građevinski objekti (pri kupnji građevinskih objekata vrijednost zemljišta na kojem se isti nalaze ne može prelaziti 10% oprema i uređaji (strojevi i postrojenja),

2. dugotrajnu nematerijalnu imovinu ukoliko se:

upotrebljava u poslovnoj jedinici koja prima
vodi kao imovina koja se kupuje po tržišnim cijenama od treće osobe nepovezane s korisnikom
uključi u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostane povezana s projektom kojem se dodjeljuje potpora najmanje 3 godine,

3. obrtna sredstva vezana uz predmetno ulaganje (investiciju) do najviše 30% iznosa ukupnog kredita.

Prihvatljivi troškovi i kategorije troškova

Prihvatljive djelatnosti ulaganja:

Područje C: Prerađivačka industrija

Područje I: Turizam (Djelatnosti pružanja smještaja)

Područja:

J: Informacije i komunikacije – svi
M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti – svi
N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – podsektor
Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – svi
R: Umjetnost, zabava i rekreacija – podsektori 90 i
S: Ostale uslužne djelatnosti – podsektori 95 i 96.

Iznos potpore

Najniži i najviši iznos potpore

750.000,00 - 22.500.000,00 EUR

Inteziteti potpore

Vlastito učešće:

Poduzetnik mora osigurati vlastito učešće od najmanje 15% iznosa investicije bez PDV-a. Osim vlastitih novčanih sredstava priznaju se i izdaci nastali tijekom pripreme projekta (trošak pripreme zemljišta, pribavljanja dozvola, izrade studija, elaborata i sličnih dokumenata), a sve pod uvjetom da su nastali prije donošenja odluke o odobrenju kredita.
Zemljište i doprinosi u naravi (strojevi, oprema i alati i slično) nisu prihvatljivi kao vlastito učešće.

Najviši iznos kredita: 22.500.000,00 HRK

Najniži iznos kredita: 750.000,00 HRK

Trajanje kredita:
Krediti će se odobravati na rok od 12 godina uz poček od 2 godine, a za sektor turizma na 17 godina uključujući poček od 4 godine.

Namjena kredita: isključivo za nove investicije/ulaganja (refinanciranje postojećih kredita nije moguće)
Valuta kredita: dio kredita iz ESIF izvora može biti u kunama ili u kunama uz EUR valutnu klauzulu, dok se dio kredita iz izvora poslovne banke odobrava u kunama uz EUR valutnu klauzulu

Kamatna stopa: na dio kredita iz sredstava ESIF-a 0% godišnje, a na dio kredita iz sredstava poslovne banke u skladu s njenom poslovnom odlukom
Rok otplate: do 144 mjeseci (12 godina), uključujući poček od najviše 24 mjeseca (za sektor turizma, u slučajevima kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, može se razmotriti odobrenje kredita s rokom otplate do 204 mjeseci (17 godina) i počekom od najviše 48 mjeseci). Nije moguća izmjena roka otplate kredita.
Način otplate: u jednakim ratama, anuitetima ili jednokratno

Instrumenti osiguranja: sukladno procjeni/zahtjevu poslovne banke, te za povrat potpora 2 (dvije) zadužnice poduzetnika

Napomene:

Nije dozvoljeno kumuliranje potpora iz ESIF sredstava na istom projektu što znači da se ovaj kredit ne može kombinirati s:
– ESIF bespovratnim sredstvima (grantovima), niti kao predfinanciranje niti kao sufinanciranje;
– drugim ESIF financijskim instrumentima, primjerice jamstvima HAMAG-BICRO-a.

Prihvatljiva su isključivo ulaganja (investicije) koja nisu započela prije donošenja odluke o kreditu i čija će provedba rezultirati povećanjem broja zaposlenih (najmanje jedan novozaposleni), što mora biti adekvatno obrazloženo i dokumentirano u investicijskoj studiji/dokumentaciji.

Iz kredita nije moguća refundacija troškova. Nije moguće ulaganje u nekretnine čija je namjena daljnja komercijalizacija na tržištu (prodaja, iznajmljivanje i sl.)

Zanima me
Close meni icon
Blank Form (#3)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram