Bespovratna sredstva za poduzetnička ulaganja u turizmu: hoteli, kampovi, smještajni objekti, cikloturizam...

MJERA A1 - HOTELI

Prihvaljivi prijavitelji: trgovačka društva, obrti, zadruge

Potpora: 50.000 - 400.000 HRK

Intenzitet potpore: 60% prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti:

 • povećanje standarda i kvalitete postojećih i aktivnih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Lječilišne vrste), te njihovih pratećih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije za jednu zvjezdicu, odnosno za vrstu Pansion povećanje kategorije sa standard na komfor, ili zadržavanje postojeće kategorije (minimalno 3*), uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za zadržavanje postojeće kategorije
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji
 • ulaganje u realizaciju dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih oznaka posebnog standarda:Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike
 • ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2019 i 2020. god. u dostizanje uvjeta za promjenu postojećeg ugostiteljskog objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u ugostiteljski objekt iz skupine „Hoteli“ –sukladno važećim pravilnicima, uz uvjet dostave rješenja vrste i kategorije ugostiteljskog objekta
 • podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete »KVALITETAQuality«, sukladno Pravilnikuza dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)
 • ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2019. i 2020. god. u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih objekata uugostiteljske smještajne objekte vrste Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel
 • ulaganje u zelenopoduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša –„Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku(NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije –EU Ecolabel, sukladnoPravilniku (NN 116/16)

MJERA A2 - KAMPOVI

Prijavljitelji: trgovačka društva, obrti, zadruge

Potpora: 50.000 - 300.000 HRK

Intenzitet potpore: 60% prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti:

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*
 • izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema (otoci, jadransko zaleđe i kontinent), uz uvjet dostave važeće građevne dozvole uz Prijavu KTG/19, te po završetku projekta rješenje o ispunjavanju uvjeta za kamp ili kamp odmorište
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa: sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, ciklo-turizami dostizanje uvjeta za oznaku BIKE,sadržaji za djecu, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), zabavni i tematski parkovi u obuhvatu kampa i sl., te razvoj sustava automatizirane naplate usluga za kamp odmorišta
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom
 • ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša –„Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije –EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16)

MJERA A3 - OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ

Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj

Prijavitelji: trgovačka društva, obrti, zadruge

Potpora: 40.000 - 200.000 HRK

Intenzitet potpore: 60% prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti:

 • aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma
 • dostizanje uvjeta za oznaku BIKEkod objekata za smještaj, te izgradnja i opremanje potrebne infrastrukture za wellness, rekreacijske,sportske, zabavne ili tematske sadržaje koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone
 • bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2za unutarnje bazene)
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom

MJERA A4 - OPG KOJI PRUŽA UGOSTITELJSKE ILI TURISTIČKE USLUGE

Postojeći ili novi, moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište -robinzonski smještaj

 • Prijavitelji:
 • OPG -obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,koje ima rješenje ili će isto ishoditi po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u
 • PG -poljoprivredno gospodarstvo(trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) samo za kušaonice

Potpora: 30.000 - 150.000 HRK

Intenzitet potpore: 60% prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti:

 • obnova, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a registriranog za ugostiteljske i/ili turističke usluge, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije OPG-a za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete Q
 • ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja na postojećem OPG-u ili PG-u investicije usmjereneka osnivanju i registraciji ugostiteljske i /ili turističke djelatnosti na postojećem OPG-u (obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu) ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica u okviru PG-a (postojećeg poljoprivrednog gospodarstvakroz trgovačko društvo, obrt ili zadrugu). Uz Prijavu je obvezna dostava foto dokumentacije postojećeg stanja, projektna dokumentacija planiranog zahvata, te obvezna dostava registracije po završetku projekta, u roku koji je definiran Ugovorom između davatelja i korisnika potpora
 • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17): sportsko-rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, cikloturistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), tematski i zabavni parkovi na poljoprivrednim gospodarstvima
 • povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom

MJERA B -RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Prijavitelji: trgovačka društva, obrti, zadruge registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu

Potpora: 20.000 - 200.000 HRK

Intenzitet potpore: 60% prihvatljivih troškova

Prihvatljive aktivnosti:

 • cikloturizam kroz ulaganja u cikloturističku infrastrukturu, uređenje bike odmorišta s pametnom klupom, priručnim alatom, punjačem za e-bicikle i druge potrebne infrastrukture, u cilju poboljšanja sigurnosti, povezanosti,održivosti i prepoznatljivosti (prednost će imati cikloturistički sadržaji i aktivnosti vezane za EuroVelo ili ostale transeuropske biciklističke rute, te označene biciklističke rute koje povezuju nekoliko županija), te promotivne aktivnosti vezane uz cikloturističku ponudu
 • razvoj dodatne ponude turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma sukladno popisu aktivnosti pustolovnog i aktivnog turizma Zajednice pustolovnog turizma pri HGK(https://www.hgk.hr/s-turizam/turisticke-usluge-aktivnog-i-pustolovnog-turizma-popis-aktivnosti) te usluga ronjenja i drugih prikladnih sportsko-rekreativnih aktivnosti, kroz ulaganja u infrastrukturu, uređenje iopremanje vanjskih i unutarnjih prostora za igrališta, vježbališta, ulaganja u opremu za provođenje aktivnosti, te manje intervencije u prostoru radi povećanja pristupačnosti i sigurnosti korisnika, posebno na već uspostavljenim rutama (kao Via Dinarica) ili drugim funkcionalnim planinarskim pješačkim i jahačkim rutama, uključujući i promotivne aktivnosti za navedenu ponudu
 • uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih, adrenalinskih, sportsko-rekreativnihi tematskih parkova,golf igrališta i vježbališta teumjetnih atrakcija, koji prema sadržaju/temi i atraktivnosti doprinose konkurentnosti destinacije, uz uvjet dostave projektne dokumentacije, te važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju za nove zahvate u prostoru sukladno važećim zakonima iz prostornog uređenja i gradnje, uz Prijavu KTG/19
 • „mali ploveći hoteli“ -obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje -NN 69/08, 83/09, 49/15), s dostavom rješenjaza vrstu i kategorijuplovnog objekta za turizam uz projektnu prijavu ili na kraju ulaganja sukladno Ugovoru
 • uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, vrsta: Plovni objekti za izlete -NN 69/08, 83/09, 49/15), s dostavom rješenja za vrstu i kategorijuplovnog objekta za turizam uz projektnu prijavu ili na kraju ulaganja sukladno Ugovoru
 • kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma), vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske, te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske. Kombinacija najmanje tri dodatne ponude od posebnog interesa koje se pružaju kroz paket aranžman.

Ostali blogovi

Blogovi
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram