Novi program Erasmus+ za razdoblje 2021.-2027.

Novi program Erasmus + u narednih sedam godina donosi brojne novosti, ali i projektne mogućnosti..

Erasmus+ je program Europske unije kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi i zasigurno je jedan od najpoznatijih europskih programa koji je u 30 godina postojanja direktno utjecao na živote milijune studenata, mladih i svih ostalih koji su u njemu neposredno sudjelovali, a što je indirektno također igralo veliku ulogu u oblikovanju europskog identiteta i razvoja na svim razinama.

S novim programskim razdobljem koje započinje ove godine i trajat će sve do 2027. Erasmus+ ide dalje – zeleniji, digitalniji i inkluzivniji, te je i dalje ostaje jedinstveni program po veličini, opsegu i svjetskom glasu. Obuhvaća 33 zemlje, a ostatku svijeta dostupan je u okviru međunarodnih aktivnosti.

Europska komisija usvojila je 25. ožujka prvi godišnji program rada programa Erasmus+ za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Proračun za narednih sedam godina iznosi 26,2 milijarde eura što je gotovo dvostruko u odnosu na prethodno razdoblje od 2014.-2020. godine.

Veličina proračuna za ovo programsko razdoblje pokazuje kolika se važnost pridaje obrazovanju, cjeloživotnom učenju i mladima u Europi, a Hrvatskoj je samo za 2021. godinu na raspolaganju  više od 28 milijuna eura.

Novi Erasmus+ nudi brojne mogućnosti za mobilnost i suradnju u područjima visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, školskog obrazovanja (uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje), obrazovanja odraslih, mladih i sporta te podržava aktivnosti studiranja u inozemstvu, stručnu praksu, naukovanje i razmjenu osoblja u svim navedenim područjima.

Očekuje se da će se kroz sedam godina financirati mobilnost u svrhu učenja i projekti prekogranične suradnje u kojima će sudjelovati više od 10 milijuna Europljana svih dobnih skupina i statusa. Program je otvoren za sva javna ili privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, a isti se mogu prijaviti za financiranje preko nacionalnih agencija odnosno, u Hrvatskoj, Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Obzirom na opsežnost programa, velik broj mogućnosti te područje djelovanja, rokovi za prijavu projekata raspoređeni su kroz cijelu godinu, a prvi rok u 2021. godini bit će u svibnju.

Najava Poziva "Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju"

Jedini poziv za poduzetnike u 2021.g. kojim se financiraju ulaganja u izgradnju i opremanje objekata

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije najavilo je poziv za ulaganja u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje kroz koji će poduzetnicima biti dostupno 200 milijuna eura. Poziv će se financirati kroz  instrument „Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja” (REACT-EU), a čija je svrha postaviti temelje za oporavak EU-a u razdoblju 2020. – 2022. godine te minimizati učinak pandemije na društvo i gospodarstvo kako bi se osigurao održivi rast.

Ovaj natječaj bit će ključan za brojne poduzetnike u Hrvatskoj, a za sada je i jedini u najavi za ovu godinu te vrste te s ovoliko visokom razinom ulaganja.

Nakon provedenog savjetovanja s javnošću uslijedit će objava Poziva s rokom dostavu projektnih prijedloga. Očekivani indikativni datum objave Poziva je u travnju 2021.

Više informacija o Pozivu možete saznati na poveznici.

Ukoliko ste zainteresirani za navedeni poziv, slobodno nas kontaktirajte putem kontakt forme kako bismo na vrijeme mogli započeti s pripremama.

Najava novih natječaja za neprofitne organizacije

Prema godišnjem planu natječaja za neprofitne organizacije u 2021. g. u najavi su dva natječaja.

Podrška programima usmjerenim mladima – faza 2

Cilj i aktivnosti ovog Poziva usmjerene su socijalno uključivanje mladih, podizanje razine informiranosti, stvaranje uvjeta za zadovoljenje potreba mladih te jačanje kapaciteta za rad s mladima.

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.     

Prihvatljivi partneri: organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, zaklade, vijeća nacionalnih manjina

Iznos financijske omotnice: 27.750.000 HRK

Najniži i najviši iznos potpore: 400.000 – 1.000.000 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum objave Poziva: veljača 2021.

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Cilj i aktivnosti ovog Poziva usmjereni su na:

Prihvatljivi prijavitelji: ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu.
Prihvatljivi partneri: strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu; udruge koje imaju utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom; ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih; poslodavci/gospodarski subjekti; regionalni ili područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga osobama s invaliditetom ili kojima je utvrđeno djelovanje vezano uz osobe s invaliditetom.

Iznos financijske omotnice: 27.655.000 HRK

Najniži i najviši iznos potpore: 500.000 – 2.500.000 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum objave Poziva: ožujak 2021.

Natječaj za ruralni razvoj - otvoreni natječaji

1. Natječaj za tip operacija 4.4.1. Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

 • Svrha natječaja: dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.
 • Prijavitelji:
  • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
  •  javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
  • udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
 • Raspoloživost sredstava: 50.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: 100 %
 • Status: otvoren od 09.11.2020. do 01.03.2021.
 • Visina javne potpore: 400 € do 150.000 €

2. Natječaj za tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

 • Svrha natječaja: smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla.
 • Prijavitelji:
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.
  • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
  •  javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
  • udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom
 • Raspoloživost sredstava: 50.000.000,00 kn
 • Intenzitet potpore: do 50%
 • Status: otvoren od 14.12.2020. do 30.04.2021.
 • Visina javne potpore:
  • najniža 5.000 €
  • najviša 300.000 €

3. Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava - ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru - plasteniku

 • Svrha natječaja: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaptićenim prostorima - plastenicima.
 • Prijavitelji:
  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 € do 250.000 €
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.
 • Raspoloživost sredstava: 150.000.000 Kn
 • Intenzitet potpore: do 50 % (do 70% za ulaganja koja provode mladi poljoprivrednici)
 • Status: otvoren od 15.02.2021. do 30.04.2021.
 • Visina javne potpore: 5.000 € do 150.000 €

4. Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrenih gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva)

Više informacija potražite na sljedećim stranicama:
https://ruralnirazvoj.hr/natjecaji/
Od mladog poljoprivrednika početnika do razvijenog obiteljskog gospodarstva

natječaj za ruralni razvoj

Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2021. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je indikativni plan objave 27 novih natječaja usmjerenih na povećanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora i šumarstva.  

Iz Programa ruralnog razvoja poljoprivrednicima u 2021. godni stavlja na raspolaganje 2,4 milijarde kuna.

Indikativni plan objave natječaja 2021. će se prema potrebi ažurirati tijekom godine, a najnovija verzija dostupna je na poveznici.

NUTS KLASIFIKACIJA REGIJA

Za programsko razdoblje 2021. - 2027. Hrvatska planira veće intenzitete regionalnih potpora za slabije razvijene regije. Iznos regionalnih potpora temelji se na izrađenoj karti regionalnih potpora, a koja se ovisno o broju stanovnika regija klasificira tzv. NUTS nomenklaturom

Tzv. NUTS klasifikacija regija skraćeni je naziv za nomenklaturu prostornih jedinica – regija. Služi za prikupljanje, obradu, analizu i publikaciju statističkih prostornih podataka na razini Europske unije. Radi se o višerazinskoj klasifikaciji kojom se prostorne jedinice zemalja članica razvrstavaju u različite NUTS razine ovisno o broju stanovnika.

Njome se također utvrđuje prihvatljivost pojedinih područja za dobivanje financijskih potpora iz EU fondova.

Prema broju stanovnika, Hrvatska u cjelini odgovara NUTS 1 razini. No, uz poznate probleme nejednake razvijenosti dijelova Hrvatske, podjela svih regija u NUTS 1 razinu, predstavljala bi potencijalno problem slabije mogućnosti korištenja za poduzetnike na području slabije razvijenih dijelova RH. U proteklom programskom razdoblju 2014. – 2020. Hrvatska je bila podijeljena na 2 NUTS regije: kontinentalnu i jadransku Hrvatsku. Glavni nedostatak aktualne podjele na NUTS 2 regije jest velik utjecaj Grada Zagreba na BDP po stanovniku Kontinentalne Hrvatske, što ima za posljedicu slabije mogućnosti korištenja regionalnih potpora za sva područja Kontinentalne Hrvatske čiji je BDP po stanovniku znatno niži od onog Grada Zagreba. Naime, kao što je detaljnije objašnjeno u nastavku, referentni pragovi za određivanje razina korištenja regionalnih potpora su 45%, 60%, 75% i 100% prosjeka Europske unije prema BDP-u po stanovniku. Iz toga je jasno da županije Kontinentalne Hrvatske koje bilježe vrlo niske razine BDP-a po stanovniku nisu u mogućnosti „konzumirati“ najpovoljnije razine regionalnih potpora jer zbog utjecaja Grada Zagreba BDP po stanovniku cijele regije prelazi granicu od 60%.

No, za programsko razdoblje 2021. – 2027. otvorena je mogućnost izdvajanja Grada Zagreba, kao zasebne NUTS jedinice, jer je broj stanovnika ovog područja prešao brojku od 800.000.

Mogućnost izdvajanja prvi put Grada Zagreba kao zasebne NUTS 2 regije predstavlja važnu novinu kojom se konačno može utvrditi podjela na NUTS 2 razini koja će omogućiti najveći stupanj povoljnosti kako u pogledu korištenja fondova EU-a tako i u pogledu korištenja regionalnih potpora.

REGIONALNE POTPORE

Regionalne potpore se dodjeljuju radi poticanja gospodarskog razvoja manje razvijenih područja. Osnovni preduvjet za njihovu dodjelu je postojanje karte regionalnih potpora. Njome se utvrđuju područja na kojima se mogu dodjeljivati regionalne potpore te maksimalni intenzitet potpora.

U proteklom programskom razdoblju maksimalni iznos regionalnih potpora za poduzetnike iznosio je:

Novom kartom regionalnih potpora, predlažu se 4 NUTS2 regije, s pravednijom raspodjelom sredstava. Investicije poduzetnika iz slabije razvijenih područja sufinancirat će se većim intenzitetom potpore.

Natječaji za ruralni razvoj -veliki vodič

Natječaji za ruralni razvoj - prilika za korištenje bespovratnih sredstava

Natječaji za ruralni razvoj prilika su za sve poljoprivrednike koji imaju ideju ili žele unaprijediti svoje gospodarstvo za što im je potrebna financijska potpora. Program ruralnog razvoja platforma je koja obuhvaća niz mjera koje omogućuju razvoj svih sektora poljoprivrede, prerađivačko-prehrambene industrije i šumarstva. Nudi brojne natječaje za ruralni razvoj u sklopu kojih poljoprivrednici mogu unaprijediti svoje poslovanje korištenjem bespovratnih sredstava iz EU fondova. Na taj način pruža se prilika za razvoj poljoprivrednih gospodarstava koja može pridonijeti modernizaciji opreme i strojeva, povećanju produktivnosti, uvođenju novih tehnologija i inovacija, unaprjeđenju poslovanja te povećanju i stabilnosti financijskog toka.

Natječaji za ruralni razvoj - tko se može prijaviti

Uvjet za većinu natječaja u sklopu Programa ruralnog razvoja je upis fizičke ili pravne osobe u Upisnik poljoprivrednika, dok ostali uvjeti ovise o pojedinom natječaju.

Natječaji za ruralni razvoj u najavi

U sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske najavljeni su sljedeći natječaji.

1. Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru)

Natječaji za ruralni razvoj

2. Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino))

3. Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva)

4. Natječaj za tip operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Natječaji za ruralni razvoj

5. Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (peradarstvo)

Natječaji za ruralni razvoj

6. Natječaj za tip operacije 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Natječaji za ruralni razvoj

7. Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

Više informacija potražite na sljedećim stranicama:
https://ruralnirazvoj.hr/natjecaji/
Od mladog poljoprivrednika početnika do razvijenog obiteljskog gospodarstva

S radom kreću tri fonda rizičnog kapitala

Europski investicijski fond (EIF) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) uložit će više od 70 milijuna eura u tri fonda rizičnog kapitala koji će s radom započeti od jeseni ove godine.

EIF i HBOR će više od 70 milijuna eura uložiti u tri fonda rizičnog kapitala u Hrvatskoj: Prosperus Growth Fund, Adriatic Structured Equity Fund i Croatian Mezzanine Debt Fund putem kojih će se malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzećima olakšati pristup kapitalu, omogućiti alternativni izvor financiranja i fleksibilnije transakcijske strukture.

Izvor zajedničkog ulaganja je Hrvatski program za rast i ulaganje (CROGIP) vrijednosti 80 milijuna eura. Program su 2019. godine zajedno pokrenuli EIF i HBOR kako bi se hrvatskim malim i srednjim te srednje kapitaliziranim poduzećima omogućili novi izvori financiranja za rast, razvoj, poticanje inovacija i povećanja konkurentnosti te podržao razvoj hrvatskog tržišta rizičnog kapitala. EIF i HBOR izdvojili su svaki po 40 milijuna eura za financiranje ovog programa od kojeg se očekuje da će ubrzati dodatna ulaganja privatnog sektora u fondove rizičnog kapitala i na taj način doseći iznos do 205 milijuna eura koji će fondovi investirati u poduzeća.

Hrvatska poduzeća mogu se od jeseni obratiti fondovima koji će samostalno donositi odluke o pojedinačnim ulaganjima.

Očekuje se da će prosječna investicija iznositi između 2 i 8 milijuna eura.

Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina

Prihvatljiva su ulaganja u:

Potpora


Objavljen Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu

Erasmus+ je program Europske unije za mobilnost i transnacionalnu suradnju u područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020. Trenutni program kao i njegov nasljednik, koji stupa na snagu 2021. godine, imaju ključnu ulogu u ostvarivanju europskog obrazovnog prostora do 2025. Erasmus+ osigurava ulaganje u znanje, vještine i kompetencije što je od presudne važnosti za pojedince, ustanove, organizacije i društvo u cjelini, jer pridonosi jednakosti, blagostanju i socijalnom uključivanju u Europi i izvan nje.

Europska komisija objavila je Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu, a korisnicima progama će tijekom 2020. na raspolaganju biti ukupno 3,207 milijardi eura, što je 12% više u odnosu na prošlu godinu. Za Republiku Hrvatsku, za 2020. godinu, indikativni proračun iznosi gotovo 32 milijuna eura uz moguće naknadno povećanje.

Više pojedinosti možete pronaći na službenim stranicama Programa, mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU - tijelu akreditiranom za provedbu Erasmus+ programa u Republici Hrvatskoj ili se jednostavno obratite nama.