NUTS KLASIFIKACIJA REGIJA

Za programsko razdoblje 2021. - 2027. Hrvatska planira veće intenzitete regionalnih potpora za slabije razvijene regije. Iznos regionalnih potpora temelji se na izrađenoj karti regionalnih potpora, a koja se ovisno o broju stanovnika regija klasificira tzv. NUTS nomenklaturom

Tzv. NUTS klasifikacija regija skraćeni je naziv za nomenklaturu prostornih jedinica – regija. Služi za prikupljanje, obradu, analizu i publikaciju statističkih prostornih podataka na razini Europske unije. Radi se o višerazinskoj klasifikaciji kojom se prostorne jedinice zemalja članica razvrstavaju u različite NUTS razine ovisno o broju stanovnika.

Njome se također utvrđuje prihvatljivost pojedinih područja za dobivanje financijskih potpora iz EU fondova.

Prema broju stanovnika, Hrvatska u cjelini odgovara NUTS 1 razini. No, uz poznate probleme nejednake razvijenosti dijelova Hrvatske, podjela svih regija u NUTS 1 razinu, predstavljala bi potencijalno problem slabije mogućnosti korištenja za poduzetnike na području slabije razvijenih dijelova RH. U proteklom programskom razdoblju 2014. – 2020. Hrvatska je bila podijeljena na 2 NUTS regije: kontinentalnu i jadransku Hrvatsku. Glavni nedostatak aktualne podjele na NUTS 2 regije jest velik utjecaj Grada Zagreba na BDP po stanovniku Kontinentalne Hrvatske, što ima za posljedicu slabije mogućnosti korištenja regionalnih potpora za sva područja Kontinentalne Hrvatske čiji je BDP po stanovniku znatno niži od onog Grada Zagreba. Naime, kao što je detaljnije objašnjeno u nastavku, referentni pragovi za određivanje razina korištenja regionalnih potpora su 45%, 60%, 75% i 100% prosjeka Europske unije prema BDP-u po stanovniku. Iz toga je jasno da županije Kontinentalne Hrvatske koje bilježe vrlo niske razine BDP-a po stanovniku nisu u mogućnosti „konzumirati“ najpovoljnije razine regionalnih potpora jer zbog utjecaja Grada Zagreba BDP po stanovniku cijele regije prelazi granicu od 60%.

No, za programsko razdoblje 2021. – 2027. otvorena je mogućnost izdvajanja Grada Zagreba, kao zasebne NUTS jedinice, jer je broj stanovnika ovog područja prešao brojku od 800.000.

Mogućnost izdvajanja prvi put Grada Zagreba kao zasebne NUTS 2 regije predstavlja važnu novinu kojom se konačno može utvrditi podjela na NUTS 2 razini koja će omogućiti najveći stupanj povoljnosti kako u pogledu korištenja fondova EU-a tako i u pogledu korištenja regionalnih potpora.

REGIONALNE POTPORE

Regionalne potpore se dodjeljuju radi poticanja gospodarskog razvoja manje razvijenih područja. Osnovni preduvjet za njihovu dodjelu je postojanje karte regionalnih potpora. Njome se utvrđuju područja na kojima se mogu dodjeljivati regionalne potpore te maksimalni intenzitet potpora.

U proteklom programskom razdoblju maksimalni iznos regionalnih potpora za poduzetnike iznosio je:

  • Do 45 % za mikro i male poduzetnike
  • Do 35% za srednje poduzetnike
  • Do 25% za velike poduzetnike.

Novom kartom regionalnih potpora, predlažu se 4 NUTS2 regije, s pravednijom raspodjelom sredstava. Investicije poduzetnika iz slabije razvijenih područja sufinancirat će se većim intenzitetom potpore.

Ostale novosti

Novosti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram